Điện thoại

+84(0)2363 662 666

Địa chỉ

05 - 07 Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

Thời gian

24/7

Email

info@eden
plazadanang.com